praktijk Naphausen    

                  


ALGEMENE VOORWAARDEN.

Uw therapeut registreert uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw dossier en uw vertrouwelijke informatie. Eventueel brengen wij uw (huis)arts op de hoogte van uw behandeling, indien noodzakelijk en gewenst. Dit gebeurt met uw toestemming. Het privacyreglement staat vermeld op de website. Tijdens het intakegesprek krijgt u te horen welke behandelmethode toegepast kan worden. In overleg met uw therapeut zullen eventuele vervolgafspraken worden ingepland.

U heeft het recht op inzage in uw eigen dossier. Derden hebben alleen inzage in uw dossier met uw schriftelijke toestemming. Bij tussentijdse beëindiging van uw behandeling zal uw therapeut (indien mogelijk) advies geven en/of verwijzen naar uw (huis)arts of een andere zorgverlener.

De volgende wetten bevatten bepalingen die van invloed zijn op de verslaglegging van professionals in de gezondheidszorg:  

- de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG),

- de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO),  

- de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),  

- de Wet algemene bepalingen burgerservice nummer (Wabb)  

- de Wet gebruik burgerservice nummer (BSN) in de zorg.  

De therapeut binnen de praktijk is geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA).


Om uw behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

- Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee.

- U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.  

- Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan  gepland. We proberen wachttijden  te vermijden.

- Als u (tussentijds) contact opneemt met uw (huis)arts, meld dit dan bij uw behandelaar. Zo kunnen wij, indien nodig, een verslag meegeven mbt uw behandeling.

- Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Behandelingen acupunctuur worden veelal (voor een deel) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U ontvangt van ons een nota. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

- Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren. Niet tijdig afgezegde behandelingen   worden in rekening gebracht.

- Betaling voor verleende diensten : direct na de behandeling contant/ per pin.  In afwijkende gevallen per nota: betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Aansprakelijkheid eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen.  


Bejegening.

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

- De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

- Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende therapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

- Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een therapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

- De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en patiënt aanwezig zijn.

- Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

- De therapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

- Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en therapeut de behandeling beëindigd worden.

- Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

- Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken


 Huisregels

Omdat er in de praktijk meestal meerdere patiënten tegelijkertijd aanwezig zijn, zijn er huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

 Onderstaand zijn de regels weergegeven:

- Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

- De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

- Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

- Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

- De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

- Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

- Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

- Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 Op alle diensten van de praktijk zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

E-mailen
Bellen